Osakeyhtiön Tilintarkastus: Hinta ja Vinkit Valintaan!

Tilintarkastus on lakisääteinen toimenpide, johon kuuluu yrityksen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastus. Tarkoituksena tilintarkastuksella on, että kirjanpito ja tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnasta laissa määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. Tilintarkastus ja siihen liittyvät vaatimukset voivat myös hyödyttää yritystä mm. selkeämmän raportoinnin ja suoraviivaisemman toiminnan myötä.

 

Tässä artikkelissa käymme läpi seuraavat asiat: 

1) Tilintarkastajan Valinta & Rajat OY:ssä- Milloin tilintarkastaja täytyy valita osakeyhtiöön?

2)  Osakeyhtiön tilintarkastus Hinta – Mitä tilintarkastus maksaa OY:ssä?

3) 3 vinkkiä tilintarkastajan valitsemiseen

Tilintarkastajan valinta osakeyhtiöön

Tilintarkastus tuo läpinäkyvyyttä ja luottamusta yritykseen, ja sen avulla voidaan varmistaa että yrityksen taloudellinen tieto on luotettavaa. Se tuo tärkeää tietoa yritykselle itselleen, mutta tästä hyötyvät esimerkiksi myös yrityksen eri sidosryhmät, kuten omistajat, rahoittajat ja viranomaiset. 

Tilintarkastuksen suorittaa koulutettu tilintarkastaja.

Tilintarkastajan valinnan määrittää tilintarkastuslaki. Lähtökohtaisesti tilintarkastusvelvollisuus koskee kaikkia yrityksiä, jotka täyttävät tilintarkastusvaatimukselle asetetut rajat.

Osakeyhtiön tilintarkastuksen rajat – milloin tilintarkastaja täytyy valita?

Tilintarkastuslaissa on määritelty tilintarkastajan valitsemisesta seuraavanlaisesti:

Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos päättyneellä ja sitä edeltävällä tilikaudella täyttyy vain yksi seuraavista edellytyksistä (tai ei täyty yksikään):

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa,
  • liikevaihto (tai sitä vastaava tuotto) ylittää 200 000 euroa; tai
  • palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä.

Tilintarkastus on pakollinen osakeyhtiöissä, kommandiittiyhtiöissä, avoimissa yhtiöissä ja osuuskunnissa, jos edellä mainitut rajat ylittyvät.

Mikäli yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai muissa yrityksen toimintaa koskevissa säännöissä on määräyksiä koskien tilintarkastusta ja tilintarkastajan valintaa, tulee niitä noudattaa, vaikka yllä mainitut rajat eivät täyttyisikään.

Aivan pienen yrityksen, kuten liikkeen- ja ammatinharjoittajan sen sijaan ei tarvitse tilintarkastajaa valita. Joskaan se ei sitä estä, ja tilintarkastus voi tuoda myös merkittävää etua yritykselle monesta eri näkökulmasta katsottuna.

Tilintarkastus voi luoda yritykselle lisäluottamusta esimerkiksi lainaa hakiessa ja tilintarkastaja voi antaa yritykselle myös hyödyllisiä kirjanpitoon ja verotukseen liittyviä neuvoja.

Tilintarkastajan valitsee yrityksen ylin päättävä elin, esimerkiksi osakeyhtiössä omistajia edustava yhtiökokous. Tilintarkastuksen saa suorittaa vain pätevä HT- tai KHT-hyväksytty tilintarkastaja, tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi on valittu yksi tilintarkastaja, tulee tilintarkastuslain mukaan valita myös vähintään yksi varatilintarkastaja.

Laissa on määritetty myös aika, jonka puitteissa tilinpäätös ja -tarkastus tulee suorittaa. Tilinpäätös on laadittava 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tämän jälkeen tilinpäätös tulee vahvistaa viimeistään 6 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen, ja vahvistamisen jälkeen on 2 kuukautta aikaa toimittaa tilinpäätöstiedot Kaupparekisteriin.

Tilintarkastus on hyvä ajoittaa ennen tilinpäätöksen vahvistamista, jotta mahdolliset virheet on helpompi korjata.

Osakeyhtiön tilintarkastuksen hinta

Tilintarkastukseen ei ole olemassa tiettyä yksiselitteistä hintaa, sillä sen muodostumiseen vaikuttavat monet eri tekijät yrityksessä ja sen toiminnassa. On kuitenkin joitakin asioita, joita voidaan pitää esimerkkinä ja ohjenuorana sille, kuinka tilintarkastajan hinta muodostuu.

Mitkä asiat vaikuttavat tilintarkastuksen hintaan?

Tilintarkastuksen hintaan vaikuttavat monet eri asiat. Tilintarkastuksen hinta määräytyy pitkälti sen mukaan kuinka paljon tilintarkastaja joutuu tekemään töitä eli käyttämään aikaa tilintarkastukseen.

Pienemmillä yrityksillä läpikäytävää aineistoa on luonnollisestikin vähemmän kuin suuremmilla yrityksillä. Mitä suurempi yritys on ja mitä enemmän läpikäytävää on, sitä enemmän tilintarkastus maksaa.

Tilintarkastuksen kestoon ja hintaan vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi yrityksen koko, toimiala, liikevaihto ja henkilöstön määrä. Myös se, onko kirjanpito kokonaan sähköinen vai koostuuko se esimerkiksi osittain paperimateriaaleista, saattaa vaikuttaa työn määrään ja hintaan.

Jos kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on olennaisia virheitä tai puutteita, tuo se myös tilintarkastajalle lisätyötä ja näin ollen nostaa hintaa, koska virheet joudutaan dokumentoimaan korjaamista varten ja tarkastamaan korjattu versio uudestaan.

Mitä enemmän tilintarkastaja joutuu käyttämään aika asioiden selvittämiseen, sitä enemmän se maksaa.

Näiden lisäksi tilintarkastajan hintaan vaikuttavana tekijänä voi olla myös se, voiko tilintarkastuksen suorittaa ns. kiireisimmän sesongin ulkopuolella (1.8 – 31.1).

 

Paljonko osakeyhtiön tilintarkastus maksaa?

Keskimäärin mikroyrityksen tilintarkastus asettuu hinnaltaan 500-2000 euron välille.

Pk-yrityksillä hinta voi olla 5 0000 – 20 000 euroa. Isommilla yrityksillä tilintarkastus voi maksaa useita kymmeniä tuhansia euroja ja suurilla pörssiyhtiöillä voidaan puhua jopa sadoista tuhansista euroista. Hinta korreloi työmäärän kanssa ja mitä enemmän tositteita tai selvittelyä vaativia tapahtumia tilikauden aikana kertyy, sitä suurempaa hintalappua voi odottaa.

Huom! Hinnat ovat suuntaa antavia esimerkkejä.

3 vinkkiä tilintarkastajan valintaan

 

1. Etsi osaava alansa ammattilainen

Tilintarkastuksen saa suorittaa vain hyväksytty HT- tai KHT-tutkinnon suorittanut ammattilainen, joten valitse hyvämaineinen ja pätevä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan oma osaaminen vaikuttaa myös tilintarkastuksen tehokkuuteen, mikä näkyy lopputuloksessa ja työn hinnassa. Lisäksi kannattaa pohtia löytyykö omaan liiketoiminta-alaan erikoistunutta tilintarkastajaa, joka osaa ottaa asiat huomioon oikealla tavalla ja voit hyödyntää tilintarkastajan tarjoamaa asiantuntijuutta omassa liiketoiminnassasi.

 

2. Tee valinta hyvissä ajoin

Tilintarkastusprosessi on mahdollista aloittaa jo kesken tilikauden ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista, jolloin puutteet on helpompi korjata. Ennakoi ja valitse tilintarkastaja hyvissä ajoin ennen tilintarkastuksen ajankohtaa,  jotta kaikki tilinpäätösaineisto saadaan tilintarkastajalle ajallaan ja hänellä on riittävästi aikaa käydä ne läpi ennen yhtiökokousta.

 

3. Muista luottamus ja avoimuus

Hyvin tehty tilintarkastus voi tuoda paljon hyötyä yritykselle. Tilintarkastusprosessin keskeisenä onnistumisen kulmakivenä on molemminpuolinen luottamus ja avoimuus, jotta tilintarkastuksen tarjoama tietoa on mahdollisimman luotettavaa ja läpinäkyvää. Valitse siis luotettava tilintarkastaja, jonka kanssa pystyy kommunikoimaan avoimesti

Yhteenveto

Tilintarkastaja on tärkeä osa yrityksen tilinpäätösprosessia ja osakeyhtiön tilintarkastus tulee suorittaa huolella. Tilintarkastajan valintaan kannattaakin käyttää aikaa ja valita sellainen kumppani, joka on luotettava ja jonka kanssa asiat sujuvat mutkitta.

Hyvin hoidettu tilintarkastus tuo lisäarvoa, läpinäkyvyyttä yrityksen toimintaan ja luottamusta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, josta voivat hyötyä niin yritys itse kuin yrityksen tärkeät sidosryhmätkin.