Tilinpäätös koskettaa useimpia yhtiömuotoja. Tilinpäätös on virallinen kooste, josta käy ilmi yrityksen tulos sekä varallisuus. Samalla se toimii pohjana yrityksen veroilmoitukselle määrittäen, kuinka paljon yrityksen tulee maksaa tuloksestaan yhteisöveroa.

Tilinpäätöksen laadinta perustuu kirjanpitolakiin ja -asetukseen. Lisäksi laadinnassa on otettava huomioon esimerkiksi verotusta sekä yritystä koskevat lait ja säädökset.

Se, kuinka laaja tilinpäätöksen tulee olla, riippuu yrityksen koosta, toimialasta ja yhtiömuodosta. Jotkut on myös vapautettu tilinpäätöksen toimittamisesta.

Tässä artikkelissa kerromme miten osakeyhtiön, toiminimen ja yhdistyksen tilinpäätös laaditaan ja mitä se maksaa.

Huom. Varmista aina ajankohtaisimmat tiedot suoraan viranomaisten verkkosivuilta (linkit tämän artikkelin lopussa)

 

Osakeyhtiön tilinpäätös

Tilinpäätöksen laadinta on osakeyhtiölle lakisääteinen pakollinen toimenpide. Tilinpäätös on osa yrityksen kirjanpitoa ja se tulee laatia aina tilikausittain, eli tavallisesti 12 kuukauden välein. Tilinpäätöksen tarkoituksena on kuvata yrityksen toiminnan tulosta sekä varallisuusasemaa tilikauden päätyttyä ja antaa niistä oikea ja riittävä kuva olennaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Tilinpäätös tuottaa tärkeää tietoa, josta on hyötyä eri viranomaisille ja osakeyhtiön ulkopuolisille sidosryhmille, mutta myös yritykselle itselleen liiketoiminnan kehittämisessä.

Osakeyhtiön tilinpäätöksen laadinta

Tavallisesti osakeyhtiön tilinpäätökseen kuuluvat yhtiön tuloksen muodostumista kuvaava tuloslaskelma, taloudellista asemaa kuvaava tase sekä liitetiedot ja kirjanpito- ja aineistoluettelo. Jos kyseessä on suurempi tai pörssilistattu yritys, kuuluu tilinpäätökseen myös rahoituslaskelma.

Tilinpäätöksessä on myös esitettävä jokaisesta tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman erästä vastaava vertailutieto edelliseen tilikauteen nähden.

Mikäli kyseessä on julkinen osakeyhtiö tai yksityinen osakeyhtiö, joka ei ole mikro- tai pienyritys, liitetään tilinpäätökseen mukaan toimintakertomus, jossa kuvataan yrityksen toiminnan kehittymistä, taloudellista tilannetta ja merkittävimpiä riskejä.

Osakeyhtiön tilinpäätös tulee laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, paitsi jos yhtiöjärjestyksessä on määrätty lyhyemmästä ajasta. Tilinpäätös tulee myös vahvistaa eli hyväksyä yhtiökokouksessa viimeistään puoli vuotta eli kuusi kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Vahvistamisen jälkeen tilinpäätöstiedot tulee ilmoittaa kahden kuukauden kuluessa kaupparekisteriin.

Eli tiedot tulee ilmoittaa kaupparekisteriin viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos tilinpäätös myöhästyy, peritään ilmoittamisesta maksu. Perustellusta syystä tilinpäätöksen valmistumiselle voi hakea kirjanpitolautakunnalta lisäaikaa. Tiedot tulee ilmoittaa myös, vaikka osakeyhtiöllä ei olisi ollut lainkaan toimintaa tilikauden aikana.

Toiminimen tilinpäätös

Tilinpäätösvelvollisuus koskee yksityisiä elinkeinonharjoittajia lain mukaan vain tietyissä tilanteissa. Muuten se ei ole pakollista.

Toiminimi on velvollinen laatimaan tilinpäätöksen, mikäli tilikausi on muu kuin kalenterivuosi (12 kk) tai jos kaksi alla mainituista ehdoista täyttyy päättyneellä tai sitä edeltävällä tilikaudella:

 • Taseen loppusumma 350 000 euroa
 • Liikevaihto 700 000 euroa
 • Palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä

Tilinpäätös tulee laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista.

Valtaosalla toiminimiä tilikauden riittää päättämään veroilmoitus, josta käyvät ilmi tiedot yrityksen tuloksesta ja varallisuudesta. Mutta vaikka velvollisuutta tilinpäätöksen laatimiseen ei olisikaan, voi sen kuitenkin aina laatia vapaaehtoisesti. Tästä voi myös olla monesti hyötyä esimerkiksi pankkien ja muiden viranomaisten kanssa.

Toiminimiyrittäjien ei myöskään tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin elleivät seuraavista rajoista vähintään kaksi ole ylittyneet päättyneellä tai sitä edeltäneellä tilikaudella:

 • Liikevaihto 12 miljoonaa euroa
 • Taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa
 • Palveluksessa keskimäärin 50 työntekijää

Käytännössä rajojen ylittyminen ja ilmoittamisvelvollisuus on siis äärimmäisen harvinaista toiminimen tapauksessa. Mikäli ehdot kuitenkin täyttyvät, tulee toiminimen tilinpäätöstiedot ilmoittaa kaupparekisteriin puolen vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhdistyksen tilinpäätös

Myös yhdistyksen tulee laatia tilinpäätös, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Yhdistyksen tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja niiden liitetiedoista. Tuloslaskelmasta ja taseesta on esitettävä myös vertailutiedot edelliseen tilikauteen nähden.

Toimintakertomus on pakollinen yhdistyksille, jotka ovat tilintarkastusvelvollisia ja joiden toiminta on taloudellisesti merkittävää. Joidenkin yhdistysten säännöt voivat velvoittaa myös tekemään vuosikertomuksen.

Yhdistyksen tulee laatia tilinpäätös neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Suurten yhdistysten on ilmoitettava tilinpäätöksensä kaupparekisteriin julkistettavaksi, jos päättyneellä tai sitä edeltäneellä tilikaudella ylittyvät vähintään kaksi seuraavista rajoista:

 • Liikevaihto 12 miljoonaa euroa
 • Taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa
 • Palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä

Ilmoitus tulee tehdä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

 

Tilinpäätöksen Hinta – Mitä tilinpäätös yleensä maksaa?

Tyypillisesti tilinpäätöksen hinta on arviolta noin 2-3 kertaa kirjanpidon kuukausihinta. Toiminimillä ja pienillä yhdistyksillä tilinpäätös ja veroilmoitus voi maksaa keskimäärin 100-250 euroa. Osakeyhtiön tilinpäätöksen hinnat lähtevät yleensä n. 350 eurosta. Hintaan vaikuttavat kuitenkin monet eri asiat.

Ensinnäkin hinta riippuu yrityksen toimialasta ja liiketoiminnan laajuudesta. Jos yritystoiminta sisältää monimutkaisia tapahtumia ja niitä on paljon, on tilinpäätöksen laatiminen haastavampaa ja vie enemmän aikaa, joten hintakin on luonnollisesti kalliimpi. Hintaan voi vaikuttaa myös onko kyseessä pienempi kirjanpitäjä vai suurempi tilitoimistoketju.

Yleensä tilinpäätöksen laadinta veloitetaan tuntiperusteisesti eli kuinka paljon sen laatimiseen kuluu aikaa. Jotkut tilitoimistot saattavat kuitenkin sisällyttää tilinpäätöksen hinnan osaksi kiinteää kirjanpitokokonaisuutta eikä näin ollen erillistä hintaa ilmoiteta.

Hyvä kirjanpito toimii aina pohjana tilinpäätökselle ja kun se on hoidettu hyvin, säästää se varsinaisella tilinpäätöshetkellä aikaa, mikä puolestaan näkyy hinnassa.

Kuka Allekirjoittaa Tilinpäätöksen?

Jos kirjanpitovelvollisella on toiminimi, tulee henkilön itse allekirjoittaa tilinpäätös. Osakeyhtiön tai yhdistyksen tapauksessa tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, mikäli sellainen on valittu. Lain mukaan tilinpäätös on valmis kun päätösvaltainen osa hallituksen jäsenistä on allekirjoittanut sen.

Tilinpäätösasiakirjojen tulee aina sisältää allekirjoitukset, nimenselvennykset sekä päiväykset. Allekirjoituksella henkilöt vakuuttavat tietojen oikeellisuuden.

Allekirjoitus voi olla joko käsin kirjoitettu tai se voidaan hoitaa sähköisesti esim. Visma Sign:in avulla. Molemmat allekirjoitustavat ovat sitovia.

Allekirjoittaminen on hoidettava neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Kun tilinpäätös on allekirjoitettu asianosaisten osalta, allekirjoittaa vielä tilintarkastaja tilinpäätöksen, mikäli yritystä koskee tilintarkastusvelvollisuus. Yhdistyksen tapauksessa kyseessä voi olla myös toiminnantarkastaja, ellei yhdistykselle tehdä tilintarkastusta. Yhdistyslaki ei kuitenkaan edellytä tilinpäätösmerkintää toiminnantarkastajilta, vaan kyseessä on suositus.

Tilinpäätöksen Säilytysaika

Vähimmäissäilytysajat eri kirjanpitoaineistoille ovat seuraavat:

 • Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidosta ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisen jälkeen.
 • Tilikauden tositteet, muut liiketapahtumia varmentavat tiedot sekä kaikki muut kirjanpitoaineistot tulee säilyttää vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös sekä siihen liittyvät tositteet ja kirjanpito on säilytettävä huolellisesti niin, että tilintarkastaja ja viranomaiset Suomesta pääsevät tarvittaessa tarkastelemaan niitä viipymättä. Jos viranomaisille syntyy epäilys, että kirjanpitoaineistoa on tahallaan piilotettu tai tuhottu, on kirjanpitovelvollinen asiasta rikosoikeudellisessa vastuussa.

Aineistoa voi säilyttää joko paperisena tai sähköisessä muodossa. Sähköisessä muodossa tulee kuitenkin muistaa huolehtia varmuuskopioinnista. Vanhoja aineistoja on myös mahdollista muuttaa sähköiseen muotoon, jolloin ne pysyvät paremmin tallessa. Lain mukaan muotoa saa muuttaa, mikäli sisältö pysyy samana, kirjausketju säilyy eikä mitään poisteta tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.

Jotkut tositteet voivat kuitenkin edellyttää pidempääkin säilytysaikaa laista riippuen, mitä tulee noudattaa. Säilytysaika lasketaan jokaisen tilikauden päättymisestä.

Jos yritystoiminta on päättynyt, on kirjanpitoaineisto edelleen säilytettävä ja ilmoitettava kaupparekisteriin kuka aineistoja säilyttää. Konkurssitilanteessa taas pesänhoitaja pitää kirjanpitoaineiston.

Yhteenveto

Tilinpäätöksen laadinta on yrityksen velvollisuus, jossa kootaan yhteen menneet tapahtumat kuluneelta tilikaudelta. Laadinta perustuu lakiin ja siihen vaikuttaa muun muassa yhtiömuoto, yrityksen toimiala ja koko. Osakeyhtiöille tilinpäätös on pakollinen, kun taas toiminimen ei tarvitse laatia tilinpäätöstä kuin tietyissä tapauksissa.

Yhtä selkeää hintaa tilinpäätökselle on vaikea sanoa, koska siihen vaikuttavat monet eri asiat. Mitä pienempi toiminta on kyseessä, sitä halvempi tilinpäätös yleensä on. 

 

Lue lisää aiheesta ja tarkista ajantasaiset tiedot seuraavilta sivuilta:

Kirjanpitolaki

Kirjanpitoasetus

Verohallinto

PRH

Osakeyhtiölaki

Toiminimilaki

Yhdistyslaki